ELLIOTT SMITH - Pretty Ugly Before 7 Half White  Half Blue Vinyl